KONUK YAZAR

KONUK YAZAR


İŞÇİNİN SENDİKA HAKKI

11 Ekim 2016 - 10:02

2821 sayılı Sendikalar kanununda sendika; "işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denir. " şeklinde tanımlanmıştır. Kısaca sendika; işçilerin ve işverenlerin birbirine karşı hak ve menfaatlerini savunabilme amacıyla kurdukları kuruluştur.

İşçilerin sendika hakkı anayasal güvence ile korunarak, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler başlığında düzenlemiştir.

İşverenin, işyerinde çalıştırdığı işçilerin sendikalı olup olmadığına bakmaksızın veya bir sendikaya üye olmak zorunda bırakmaksızın veyahut sendikal faaliyetlere katılıp katılmama hususunda zorlamadan herkese eşit davranıp özgürlükler tanıması gereklidir. Yukarıda bahsi geçen sebeplerin bir veya birkaçını ihlal eden işveren, aleyhine açılacak davada aksini ispatlayamadıkça işbu fiilinden sorumlu tutulacaktır. İşçi açacağı bu dava ile dört aya kadar ücreti tutarınca tazminat ve yoksun kaldığı diğer haklarını da mahkemeden isteyebilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ispat yükü işverene ait olan bu iddia noktasında İş kanunumuz, işçinin yanında olduğunu belirtmek isteriz.

Yine işçinin sendika üyeliğinden kaynaklı iş akdine son verilmesi halinde, işverene karşı açılacak işe iade davasında ispat yükü işverende olduğu gibi işe iadesi kararı verilip işverence işe alınmaması halinde ise hükmedilecek tazminat işçinin bir yıllık ücretinden az olamayacağı sendikalar kanunumuzda hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen işe iade davasında, gerçek dışı bir işten çıkış sebebine dayanarak işten çıkarılan işçi, belirtilen sebebin gerçek dışı olduğunu, asıl çıkış sebebinin sendikal faaliyet ve üyelik olduğunu delilleri ile kanıtlaması, ispat sorumluluğu açısından yeterlidir. İspat akabinde işçinin, sendikal faaliyet ve üyelik sebebiyle çıkışı sabit olacağından işe iadesine karar verilerek tazminata hükmedilecektir.

İşçi, işçi statüsü ile bir işyerinde çalışıyor, sendikaya üye olma engeli taşımıyor ve 16 yaşını tamamlamış ise bir sendikaya başvurarak ve ilgili müracaatın sendika yetkili organlarınca kabul edilmesi halinde sendika üyeliğinin kazanması (sendikalı olması) mümkün olacaktır.

Sendika üyeliği kazanıldığı takdirde işçinin, sendikanın faaliyetlerine katılma, yönetimine katılma eşit davranılmasını talep etme gibi hakları olduğu gibi, aidat ödeyerek sendikal düzene uyma gibi yükümlülükleri de ortaya çıkacaktır.

Hemen belirtelim ki iş hayatında işverene göre daha güçsüz konumda olan işçinin, bir elin parmakları gibi birlikte olabilmesi haline “sendika” denilmektedir. Nasıl ki tek parmak ile kaldırılamayacak yükler bir el ile, bir el ile kaldırılamayacaklar iki el ile kaldırılıyorsa iş hayatında da dayanışma ve “bir olabilme” ile, işveren karşısında güçlü olabilmek mümkün olacaktır.

Bir işin erbabı olan sanatkara yapılacak işin danışılması nasıl ki önemliyse; sendikaya üye olmak da, işin erbabı ve sanatkarına o işi tevdi etmek olacaktır. Saygılarımla...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum